Sydafrika, f. 1988
Utställning: 21-27 maj


The Collective Midstream / The Midstream Collective

Allt är mittströms. Uppströms och nedströms existerar inte som början eller slut, eftersom något alltid är uppströms eller nedströms relaterat till något annat ad infinitum.

Naturligtvis existerar denna relativa positionering i flera riktningar; vägar delar sig, förlängs, korsas och löses upp i ett oändligt nätverk av relationer mellan människa, mer-än-mänskligt och mineraler. Detta är den ”kollektiva mittströmmen” — eller ”mittströmskollektivet” när deltagarna är aktiva — som förvrängs och sträcker sig över rummets och tidens geometri och de subjektiva upplevelser som uppstår ur detta.

Genom att tillämpa denna filosofi på mykoremedierings- och mykofiltrerings*-strategier, av och på en snödeponi i Stockholm, ifrågasätter mitt examensarbete förhållandet mellan urbana människor och dagvatten i städer. Det är en kritisk undersökning genom en hydrofil feministisk lins som skjuter vattenstrålar genom den ogenomträngliga mentala barriären mellan människor och större delen av deras materiella existens.

*marksanering och vattenfiltrering med hjälp av svamparnas nedbrytningsförmåga.
How do you experience time?


How can we hold each other through changes of phase?, Foto: Fredrik Sandin Carlson


Simplified system maps (what is vs. what can be)


A complex question (detail from spring exhibition)


Explanatory sketch for proposed subsurface mycofiltration net