21–27 maj Master- & lärarstudenter

Samuel Ågren

Sverige, f. 1985
0704920803
Utställning: 21-27 maj


Bildundervisning och samtidskonst som didaktik

I installationen Bildundervisning och samtidskonst som didaktik får vi möta elevers arbeten och åsikter kring samtidskonst, didaktik och tankar kring hur en skulle kunna utveckla bildundervisningen. Det här har eleverna kommit fram till i rollen som medforskare, då dem har testat hur man kan utforma undervisning utifrån samtidskonstens strategier och metoder tillsammans med Samuel Ågren. Installationen väcker frågor kring den svenska bildundervisningens utformning och ingår i Samuel Ågrens examensarbete där hans studie behandlar frågor kring vem är utbildning är till för och dess syfte. Men han ställer även frågor kring det glapp som råder mellan instruktioner och elevernas vardag och verklighet. 

Eleverna har i rollen som medforskare fått undersöka undervisning som utgår från samtidskonst och genom handledning har de själva fått komma fram till vad de anser att bildundervisningen borde behandla och hur den borde utformas. Eleverna kom fram till att de efterfrågade en undervisning som utgår från samtida ämnen, med utforskande karaktär och processer. Men även en varierad bildundervisning som baseras på tydlighet och arbeten i grupp som utgår från elevernas intressen och vardag. Undervisningen syftar till att erbjuda sakkunnighet och fakta, tillsammans med något som de själva inte gör eller kunskaper de själva inte kan tillgodogöra sig på sin fritid. På så sätt får eleverna lära sig saker som är viktiga och som de har nytta av i sin framtid.

Studien har skett under ett antal lektionstillfällen i form av workshops, men ingår även i en större forskningsstudie där Samuel Ågren forskar kring alternativa presentationsformer av forskningsrapporter. Det här i form av studentuppsatser för IBIS, genom plattformen Research datalogier för vetenskapliga artiklar. 

Samuel Ågrens examensarbete syftar till att utforska och möjliggöra en undervisning som både inkluderar och lyfter alla människors olika behov. Något som eleverna menar att undervisning baserad på samtidskonst möjliggör. Samtidigt utforskats också ett annat presentationsformat för uppsatser för att skapa en mer inkluderande uppsats och som tar tillvara på studenters olika fungerande. Men även språkliga kunskaper och delar som annars bortses från och gallras bort i traditionella uppsatser

”Jag hoppas och tror på den multimodala rapportens potential som ett verktyg och en presentationsform som inkluderar olika språkliga praktiker och perspektiv. Där kunskap och förståelse står i centrum för tillblivelse för att bygga ett samhälle genom människors särart och olika sätt att fungera för att skapa ett kollektiv och där alla är välkomna att bidra med sina individuella styrkor”.*

Samuel Ågren är utbildad konstnär både i klassiska och samtida metoder. Han är även tekniker, animatör och bild- och mediapedagog, samt har arbetat större delen av sitt liv med konstförmedling. Hans arbeten har en eklektisk karaktär och behandlar vanligtvis frågor kring identitet, språklighet, kommunikation, förståelse och tillblivelse. De präglas ofta av olika språkliga praktiker och medier presenterade i performativa och utforskande events, för att skapa ny kunskap genom interaktiva moment där deltagarna spelar en aktiv roll.


*Samuel Ågren.