21–27 maj Master- & lärarstudenter

Elin Engelius

Sverige, f. 1993
Utställning: 21-27 maj


Vi kommer att vara redo vid olika tidpunkter

Vad innebär det att vara gymnasieelev idag? I en alltmer individualiserad samtid har jag under mina år som student på Konstfack ofta hamnat i frågeställningar som behandlar samspelet mellan trygghet och lärande på olika sätt. Jag har till exempel utformat workshops dedikerade till att utforska olika medium och frågor snarare än att prestera ett resultat – som ett svar på elevers uttryckta prestationsångest i skolan.

Mitt examensarbete utforskar temat ”talrädsla”, hur vi som pedagoger kan adressera detta i klassrummet för att på så vis forma nya strategier som utmanar traditionell undervisningspraktik, framför allt när det kommer till presentationsformer och muntliga aktiviteter i klassrummet.

Gestaltningen kan ses som ett förkroppsligande av de erfarenheter och kunskaper jag tillgodogjort mig i samband med min studie, där arbetet med talrädsla förstås ur ett större, kollektivt perspektiv.